Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Vizyonumuz

Vizyonumuz

Geleceðe yönelik amaçlarýmýz.

Çýðýr açan yenilikler sunan müþterilerimize benzersiz rekabet avantajý saðlayan toplumlarýn hayati sorunlarýnýn çözümünü mümkün kýlan ve sürdürülebilir deðer yaratan baþarýsý kanýtlanmýþ yetenekler dünyasý.

Vizyonumuzun anlamý nedir?

Baþarýsý kanýtlanmýþ yetenekler dünyasý

"Baþarýsý kanýtlanmýþ yetenek", hem baþarýlý geçmiþimizi hem de gýpta edilen yetenek havuzumuzu ifade eder. Ancak, sürekli yüksek performans için, var olan yeteneklerimizi iki ana alanda geliþtirmeliyiz. Ýlk olarak, dünyadaki en iyi ve en parlak yetenekleri etkilemeli ve aramýza katmalýyýz: Biz en iyilerin çalýþmak istediði ilham veren bir marka ve þirket olarak kalmak istiyoruz. Ýkinci olarak þirket içerisindeki çeþitliliði artýrmayý hedefliyoruz; çünkü farklý bakýþ açýlarý ve geçmiþler yenilikçilik kültürünün anahtarýdýr. Bu doðrultuda çok çeþitli yetkinlik ve becerilere sahip olmak için çaba sarf ediyoruz.

Dünya, hem coðrafi olarak eriþebilirliðimizi hem de sýnýrlandýrýlmamýþ yaklaþýmýmýzý ifade eder. Küresel varlýðýmýz, iþ yaptýðýmýz her yere deðer kattýðýmýzý, içinde yaþadýðýmýz toplumlarýn geliþmesine katkýda bulunduðumuzu gösterir.

Çýðýr açan yenilikler sunmak

"Yenilikçilik", temel deðerlerimizden birisi ve kültürel mirasýmýzýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Müþterilerimize ve bizi çevreleyen topluluklara büyük fayda saðlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eder. Bunun anlamý þudur ki; biz bu yenilikleri yaratmakla kalmayýz, ayný zamanda Siemens'in pazar liderliðini yakalamasýný saðlayan en son teknolojiye sahip, gerçek birer endüstri kýstasý haline gelmesini saðlarýz.

"Çýðýr açan", adým adým yeniliklerden ziyade, daha fazlasýna olan arzumuzu ifade eder. Siemens, var olan engelleri aþmaya, ortadan kaldýrmaya ve müþterilerimiz ile onlarýn faaliyet gösterdiði endüstrilere yeni boyutlar açacak kuantum atýlýmýný yaratmaya kararlýdýr.

"Sunmak", müþteri odaklýlýðýmýzý ve yeniliklerimizi pazara zamanýnda ve etkin bir þekilde getirmeyi anlatýr. Ayrýca, müþterilerimiz için benzersiz, önemli ve Siemens'in yenilikçi gücü olmaksýzýn var olamayacak çözümler yarattýðýmýz gerçeðinin de altýný çizer.

Müþterilerimize benzersiz rekabet avantajý saðlamak

"Müþteriler" ifadesi, sadakatleri baþarýmýzýn temeli olan þirket ve kiþilere odaklanmýþ olduðumuzu vurgular. Ayný zamanda kendi büyümesinin müþterilerinin büyümesine baðlý olduðunun bilincindeki, büyüme odaklý bir þirketi ifade eder. Bu bir yandan da müþterilerin gerçek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýna dönük yeniliklerin uygulanmasýnýn da altýný çizer.

"Rekabet avantajý"nýn anlamý müþterilerimizin gerçek ihtiyaçlarýný anlýyor olmamýzdýr. Müþterilerimize, pazarlarýnda rekabetçi olmalarýný saðlayacak ürün, sistem, hizmet ve çözümler sunarýz. Müþterisinin baþarýsýnda katkýsý olan ve güvenilir bir iþ ortaðý olmak için çalýþýrýz.

"Benzersiz", uzmanlýðýmýzla müþterilerimize diðer þirketlerin hiçbir zaman sunamayacaklarý çözümleri sunduðumuzu belirtir. Bu ayný zamanda mükemmelliðe olan baðlýlýðýmýzý ve müþterilerimizin karþýlaþtýðý zorluklarý iyi anlamamýzýn onlarýn rakiplerinden farklý olmasýný saðlamasýný ifade eder.

Toplumlarýn hayati sorunlarýnýn çözümünü mümkün kýlmak

"Toplumlarý yetkin kýlmak", "Sorumluluk"la ilgilidir ve her yerde insanlarýn yaþamlarýný iyileþtirmeyi ifade eder. Siemens, toplumlara gelecekteki ihtiyaçlarý ile baþa çýkmalarý ve kentleþme, demografik deðiþim gibi küresel akýmlarla ortaya çýkan olanaklardan fayda saðlamalarý için yardýmcý olmak ister.

"Hayati sorunlarýnýn çözümü" demek, Siemens'in dünyanýn her yerindeki toplumlarýn enerji ve çevre koruma, otomasyon ve kontrol, endüstri, kamusal altyapý ve saðlýk konularýndaki gereksinimlerini karþýlamaya yardýmcý olmasý anlamýna gelmektedir. Ayrýca, bunun için gereken çözümlerin pek çoðu sürekli çaba ve yenilikçilik gerektireceðinden, bizim kendimizi sürekli deðer saðlamaya adamýþ olduðumuzu da ifade eder.

Sürdürülebilir deðer yaratmak

"Sürdürülebilir deðer yaratma"nýn anlamý tüm paydaþlarýmýzýn beklentilerini karþýlamaya adanmýþlýðýmýzdýr. Bu, sadece temel deðerlerimize baðlý kalarak ulaþýlabileceðimiz uzun süreli baþarý ve etkiyi saðlamak anlamýna gelir.

Sürdürülebilir deðer yaratmak; güçlü ve güvenilir iþ ortaðý olmak, müþterilerimize gerçek fayda saðlamak, hissedarlarýmýz için yüksek kar ile somut, sürekli iþ baþarýlarý saðlamak, çalýþanlarýmýza kiþisel ve profesyonel geliþimleri için mükemmel fýrsatlar sunmak, tedarikçilerimiz için uzun vadeli bir iþ ortaðý olmak ve geniþ anlamda toplum için etik ve sorumlu þekilde davranmaktýr.

Bu ifadeler ayný zamanda Siemens'in hem kendisi hem de dünya için yapmak istediði katkýyý da özetlerler. Bunlarý gerçekleþtirerek, dünyadaki en deðerli þirketlerden biri olmayý hedefliyoruz.

Kelimeleri eyleme dönüþtürmek

Bu belgede belirtilen þirket vizyonu ve deðerleri iþ yapýþ þeklimizin temelini oluþturmalýdýr.

En yüksek etik deðerlerle en yüksek performansý saðlamak için vizyonumuz, deðerlerimiz ve ilkelerimizi iþ hayatýmýzdaki günlük kararlarýmýza entegre etmeliyiz. Bunu tam olarak hayata geçirebilmek için dikkatli þekilde düþünmeli, iþ arkadaþlarýmýz ve liderlerimizle sýkça görüþmeliyiz. Bundan sonraki eylemlerimiz mutlaka Siemens deðerleri ile örtüþmelidir. Bu þekilde uzun süreli baþarý elde ederken, beraberinde en yüksek etik deðerlerle en yüksek performansý da saðlayabiliriz.


 
Ürün Kategorileri
PANEL KAPI
KALORİFER
MASİF PARKE
DUVAR KAĞIDI
GÖMME DOLAP
ÇİMSTONE
GRANİT
MERMERİT
MUTFAK
RAY DOLAP
LAMİNAT PARKE
ÇELİK KAPI
MOZAİK TAŞ

Bizden Haberler
02-03-2013
KAMPANYA : Vario Laminat Parke devamı...Döviz Kurları