Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Gül Mutfak Mobilya Parke Dekorasyon`lu Olmak

  • Firmamýz, ana kalemelerdeki iþ gücününün profosyonel olmasý konusunda gereken çalýþmalarý yapmakla birlikte, ara iþ gücünü, bilgi ve tecrübeden ziyade, karakteri saðlam, güvenilir kiþilerden oluþturmuþtur. Kendi personelini öz kaynaklarý içinden yetiþtirebilme becerisine sahip olmakla birlikte, üst kademedeki yöneticilerin firmanýn karlýlýðýna saðladýðý katký, bu firmanýn en zor anlarda bile nasýl ayakta kalabileceðini gösterebilmektedir.


Ýþe Alým Politikalarýmýz

  • Ýþe alým politikamýzýn temelini, ihtiyaç analizlerimiz doðrultusunda insan gücünü etkin þekilde planlayarak banka deðerleri ve kültürüne en uygun ve doðru kiþilerin doðru pozisyonlara yerleþtirilmesi oluþturur.
  • En doðru yerleþtirmenin yapýlabilmesi için pozisyonlar bazýnda belirlenmiþ kriterler ve metodlar kullanýlýr.
  • Ýþe alým faaliyetleri firma ihatiyaçlarýna göre ve iþe alýnacak kiþinin yetenek bilgi birikimi ve tecrübelerine göre belirlenmektedir.
  • Gül Mutfak Mobilya Parke Dekorasyon ana faaliyet kollarýnda  baþarýlý olan çalýþanlarýmýz, tecrübelerini arttýrdýkça firma alanlarýnýn geliþmesine katkýda bulunacak diðer alanlardada kendini geliþtirmeye çalýþmaktadýr. 
  • Daha çok, kendi öz kaynaklarýnda iþ görmeye çalýþan firmamýz, küçük bir aile firmasý gibi, üst ast iliþkilerini sarsmadan, birbirinin sorunlarýný çözebilen karakterde çalýþanlardan oluþmaktadýr.

 
Ürün Kategorileri
PANEL KAPI
KALORİFER
MASİF PARKE
DUVAR KAĞIDI
GÖMME DOLAP
ÇİMSTONE
GRANİT
MERMERİT
MUTFAK
RAY DOLAP
LAMİNAT PARKE
ÇELİK KAPI
MOZAİK TAŞ

Bizden Haberler
02-03-2013
KAMPANYA : Vario Laminat Parke devamı...Döviz Kurları